ร่วมถวายการต้อนรับ พระครูปริยัติวีราภรณ์ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เลขานุการประธานกรรมการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และประชุมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาปัญญาที่ปวิทยานุสรณ์

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับพระครูปริยัติ วีราภรณ์ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เลขานุการประธานกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและประชุมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาปัญญาที่ปวิทยานุสรณ์ เพื่อรับการขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นหลักการสร้างศาสนาทายาทสู่สังคม ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบางขยาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานึ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคม เข้าร่วมการต้อนรับและประชุมการตรวจเยี่ยม ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]