ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมมีการรายงานสถานการณ์สงครามและแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวคนไทยในประเทศอิสราเอล หลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งขนาดจังหวัด เพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการของ สนง.พมจ. และการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สนง.พมจ.


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]