ร่วมลงพื้นที่เพื่อยืนยันสิทธิโครงการเราชนะให้แก่กลุ่มเปราะบางคนพิการ และผู้สูงอายุ อำเภอเคียนซา

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขา สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเคียนชา เพื่ออำนวยความสะดวก ในการยืนยันสิทธิโครงการเราชนะให้แก่กลุ่มเประบาง คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถยืนยันสิทธิด้วยตนเองได้ ในเขตตำบลเขาตอก ตำบลเคียนชา และตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จำนวน 9 ราย ทั้งนี้ได้ให้ให้การแนะนำสิทธิคนพิการ และสิทธิของผู้สูงอายุตามภาระกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในโอกาสต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]