ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชาบำบัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางสติปัญญา และนิเทศติดตามโครงการ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาภาคใต้ตอนบน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมแลความมันคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฯ และนายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมนิเทศติตามประเมินผลโครงการอาชาบำบัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางสติปัญญางบประมาณ 314,500.- บาท จัดโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา ภาคใต้ตอนบน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ชมทัศน์ฟาร์ม 10/1 ม.3 ต. มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎ ร์ธานี เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]