ร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆของคนพิการ

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร
ร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆของคนพิการให้นักเรียนอายุระหว่าง 8-14 ปี ประมาณ 42 คน ในรายวิชา STEAM
ของสถานศึกษ1 The Little Unicorn House อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]