ลงพื้นที่คัดกรองรายชื่อครัวเรือน เปราะบาง ในพื้นที่ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม และตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ พรหมทอง ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุธาสินี เทือกสุบรรณ นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับอพม.ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม และกำนันตำบลท่สะท้อน อำเภอพุนพิน คัดกรองรายชื่อครัวเรือน
เปราะบาง ในพื้นที่ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม และตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]