ลงพื้นที่คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลขุนทะเล และตำบลมะขามเตี้ย

   วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม และนางสาวณัฐชฎาภรณ์ รักษายศ เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ ร่วมกับ อพม. ตำบลขุนทะเล และ อพม.ตำบลมะขามเตี้ย ลงพื้นที่คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลขุนทะเล และตำบลมะขามเตี้ย

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]