ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม และนางสาวศิริรัตน์ รักเหมือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาสวัสดิการสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลคลองฉนวน จำนวน 5 ครัวเรือน ตำบลบ้านส้อง จำนวน 3 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]