ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)

 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม และนางสาวศิริรัตน์ รักเหมือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาสวัสดิการสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จำนวน 6 ครัวเรือน และตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จำนวน 3 ครัวเรือน

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]