ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 3 ครัวเรือน ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎรัธานี ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 นิคมสร้างตนเองขุนทะเล เทศบาลตำบลขุนทะเล และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พื้นที่ตำบลขุนทะเล ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 3 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]