ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว)

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เทศบาลตำบลเวียงสระและตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ 9 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว) จำนวนทั้งหมด 4 ครัวเรือน ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น จำนวน 3 รายในพื้นที่ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนโดย CSR จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ รวมถึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]