ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มปอบางร้านครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าสะท้อน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มปอบางร้านครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) จำนวน 14 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ จำนวน 13 ครัวเรือน ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]