ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลบางมะเดือ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) จำนวน 7 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 7 ครัวเรือน รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]