ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือ(สมุดพกครอบครัว) ในเขตพื้นที่ ต.ตะปาน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์นักศึกษาฝึกสหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน หมู่ที่ 1 อาสาสมัครสาธารณสุขป ระจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือ(สมุดพกครอบครัว) ในเขตพื้นที่ ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 15 ครัวเรือน ทั้งนี้ได้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบากตามความเหมาะสมต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]