ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ในพื้นที่ตำบลหนองไทร และตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวเปมนีย์ เรื่องนวล พนักงานอำนวยการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) จำนวน 7 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลหนองไทร และพื้นที่ตำบลทำโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรีกษาแนะนำการช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ในครัวเรือนที่เข้าข่ายกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นการกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]