ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ตำบลคลองฉนวน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และ น.ส.วิลาศิณี รักหมู่มาศ นักศึกษาฝึกสหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) จำนวน 10 ครัวเรือนในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 7 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]