ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ในเขตพื้นที่ ต.ตะปาน อ.พุนพิน

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎธานี มอบหมายให้นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวสุพิชญา ไกรณรา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปานหมู่ที่ 3 และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังที่วัแหราบฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ในเขตพื้นที่ ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 11 ครัวเรือน ทั้งนี้ได้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบากตามความเหมาะสมต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]