ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีไม่มีที่อยู่อาศัย

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดการ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน ให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ไม่มีที่อยู่อาศัย ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]