ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายภูวดล มาตภาพ เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษกิจฯ กลุ่มการพัฒาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีที่เกิดความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อมส่งตัวผู้กระทำความรุนแรงฯ กลับคืนสู่ครอบครัว หลังจากเข้ารับการรักษา บำบัด ฟื้นฟู อาการป่วย ที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ กรณีที่ 2 คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ขาดรายได้ มอบข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว พื้นที่อำเภอเมืองฯ และกรณีที่ 3 ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัวยากจน ตกงาน จากสถานการณ์โควิด-19 โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอพุนพิน รวมทั้งสิ้น 3 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]