ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เกิดความรุนแรงในครอบครัว มีทุกข์ พบปัญหา โทรมาที่ 1300 สายด่วน พม.

วันที่ 21 กรกฏคม 2564 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร ผู้ช่วยงานการพัฒาสังคมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และนางสาวศิริรัตน์ รักเหมือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสติการ ร่วมกับ นางสาวภัสรา ขนานเภา นักสังคมสงเราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว กรณี เกิดความรุนแรงในครอบครัว สามีทำร้ายร่างกายภรรยาได้รับบาดเจ็บ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ณ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]