ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่ามกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารสส่วนตำบลท่าสะท้อนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รามจำนวน 21 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่ายเหลือลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]