ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการประสบปัญหาทางสังคมและประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเดราะห์และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลปั นักวิเคราะห์น โยบายและแผน เจ้าหน้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระและอำเภอบ้านนาเดิม ลงพื้นที่ประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจำนวน 1 ราย ลงพื้นที่ประเมินการจักตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 1 แห่ง และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการประสบปัญหาทงสังคม จำนวน 5 ราย เพื่อวางแผนในการให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้จริงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]