ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จริงคนพิการประสบปัญหาทางสังคม และประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎรธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับผู้นำชุมชน จำนวน 1 รายในเขตพื้นที่อำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ประเมินความจำเป็นต้องการกายอุปกรณ์(รถโยกสำหรับคนพิการ) ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอท่าฉางและประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจำนวน 5 ราย ร่วมกับองค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอทำชนะ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]