ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเกราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวลภัทรลดา พูลแก้ว นักพัฒนาสังคมและนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร ศูนย์บริการคนพิการ ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีประสบปัญหาความเดือดร้อน มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพและกลุ่มเปราะบาง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านนาสารจำนวน 3 ราย และอำเภอเมืองฯ จำนวน 2 ราย เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ได้ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูล การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของภาครัฐและพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ ตามการกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]