ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ งษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม กรณีประสบปัญหาความเดือดร้อน มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพในเขตพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 6 ราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูล การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของภาครัฐและพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัวเด็ก ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]