ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลโครงการน้ำมันเขียวเพื่อสุขภาพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด-19

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลโครงการน้ำมันเขียวเพื่อสุขภาพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด-19 โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองน้อย ได้รับสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 25,400.-บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน โดยมี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]