ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นนักประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นนักประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ได้รับสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 68,100.-บาท (หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]