ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบครบวงจร โดยกองทุนสวัสดิการเครือข่ายชุมชนตำบลคันธุลี

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบครบวงจร โดยกองทุนสวัสดิการเครือข่ายชุมชนตำบลคันธุลี ได้รับสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 48,000.-บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศรีทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]