ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการยาดมสมุนไพร สู้ภัยโรคโควิด –19 โดยชมรมผู้สูงอายุศูนย์ตาปี

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการยาดมสมุนไพร สู้ภัยโรคโควิด –19 โดยชมรมผู้สูงอายุศูนย์ตาปี ได้รับสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 26,000.-บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ณ วัดกลางเก่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]