ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการ ฝึกอาชีพแก้จนสร้างเงินสร้างรายได้ สู้ภัยโควิด โดยกองทุนสวัสดิการชาวบ้านเทศบาลตำบลดอนสัก

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอาชีพแก้จนสร้างเงินสร้างรายได้ สู้ภัยโควิด โดยกองทุนสวัสดิการชาวบ้านเทศบาลตำบลดอนสัก เป็นเงิน 47,640.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน ณ ที่ทำการ กศน. อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]