ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลเวียงสระ และตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จำนวน 2 หลัง ตำบลพรุพี และตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 2 หลัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]