ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงกรเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงกรเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง พื้นที่ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]