ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ขอรับเงินสงเคราะห์

วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ และ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอพุนพิน และลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ขอรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อำเภอเมือง และอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]