ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในระดับพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]