ลงพื้นที่ติดตามปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริกา รคนพิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการช่วยเหลือครอบครัวนายวราพร หนูคงนุ้ย อาศัยบ้านเลขที่ 27 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.เมืองฯ จ.สุราษฎธานี กรณีปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบางตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและสิทธิสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุภายในครอบครัวตามระเบียบกำหนด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]