ลงพื้นที่ติดตามผลการประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามผลการประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 2 ราย และอำเภอเคียนซา จำนวน 3 ราย เพื่อจักได้นำข้อมูลรายงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]