ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ที่ได้ รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564 ที่ผ่านการอบรม โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง

วันที่ 26 ตุลาคม 2554 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนกสร สินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง
ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ที่ได้ รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564 ที่ผ่นการอบรม โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง ในพื้นที่อำเกอคีรีรัฐนิคม และอำเภอไชยา รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ราย พร้อมพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์รายกรณีตามความเหมาะสมต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]