ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสุซาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ สปคม.สฎ. ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย ณ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวางแผนแนวทางให้การช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]