ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านครอบครัวที่ได้รับการสนับสนุนสงเคราะห์รายบุคคล  และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวอรปรียา ถึงเสียบญวน และนางสาวบุศรินทร์ เหมาะแหล่ะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านครอบครัวที่ได้รับการสนับสนุนสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ครอบครัว ในเขตพื้นที่ตำบลดอนสัก เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กที่ได้รับการสนับสนุนสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็กให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลปากแพรก จำนวน 1 ครอบครัว เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามความเหมาะสมต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]