ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความอบอุ่น ในครอบครัโดยกิจกรรมสร้างสรรค์บำบัด

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายธีรเจต แก้วหีตนุ้ย นักศึกษาฝึกวิชาชีพประสบการณ์ ร่วมนิเทศติดตามประเมินผลโครงกรพัฒนศักยภาพและเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวโดยกิจกรรมสร้างสรรค์บำบัด จัดโดยชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]