ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสั่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎธานี ร่วมนิเทศติดตามประเมินผลโครงการปลูกผักยกแคร่ จัดโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ เลขที่ 712 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎธานี และโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองสุราษฎธานี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ กรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]