ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎรัธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวเหมร้ตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ณ อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวางแผนแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]