ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ที่ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้สูงอายุ ที่ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือหลังคม 1300 จำนวน 1 ราย ณ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อวางแผนการช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]