ลงพื้นที่นิเทศติดตามและประเมินผลนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

วันที่ 28 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสุราษฎร์ธานีศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ลงพื้นที่นิเทศติดตามและประเมินผลนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้พิการทาง
ออทิสติก และผู้ดูแลคนพิการ รวม 80 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]