ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Services : ESS Help Me)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.50 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Services : ESS Help Me) แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 700 คน โดยมีนายประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 และคณะครูให้การต้อนรับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]