ลงพื้นที่ประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายการช่างเทศบาลเมืองนาสาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยเลขาผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทรัพย์ทวี ,เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย เพื่อประเมินและสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการ กรณีครอบครัวคนพิการประสบปัญหาทางสังคมประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 5 ราย เพื่อนำเข้าคณะทำงานพิจารณาช่วยเหลือครอบครัวคนพิการตามลำดับขั้นตอนระเบียบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]