ลงพื้นที่ประเมินปรับสภาพแวคล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงอน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1 หลัง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก จำนวน 5 หลัง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 หลัง เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]