ลงพื้นที่ประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวมณีรัตน์ เต๊กอ่อต้ง นางสาวกฤติยาภรณ์ สุลากากร นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 5 หลัง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จำนวน 1 หลัง เพื่อประเมินความเหมาะสมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพของครอบครัวคนพิการในระดับตำบลในระยะยาว เพื่อหารายได้เสริมในการเลี้ยงชีพของครอบครัวต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]