ลงพื้นที่มอบบ้านผู้สูงอายุและบ้านคนพิการ เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู็อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 6 และหมู่ที่ 12 อำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบบ้านให้แก่ครอบครัวผู้สูงอายุและครอบครัวคนพิการ จำนวน 3 หลัง ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]