ลงพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการประจำปี 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการประจำปี 2564 สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 3 แห่ง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]